Procedury

 STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH 

obowiązujące w

Zespole Edukacyjnym nr 2, Miejskie Przedszkole nr 9

w Zielonej Górze

 

   images/PROCEDURY/ZE2_-_NOWE_STANDARDY_OCHRONY_MAOLETNICH_-_GOTOWE_2.pdf

 

POZOSTAŁE PROCEDURY:

 

1. POCEDURA REGULUJĄCA PRACĘ PRZEDSZKOLA, MAJĄCA NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO DZIECIOM I PRACOWNIKOM.

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY

 

 

 

1. POCEDURA REGULUJĄCA PRACĘ PRZEDSZKOLA, MAJĄCA NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO DZIECIOM I PRACOWNIKOM.

Cele procedury:
- ustalenie zasad postępowania w razie możliwości pojawienia się choroby zakaźnej
- zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom i pracownikom przebywającym w przedszkolu,
- zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej

Przedmiotem procedury są:
- organizacja pracy przedszkola,
- zakres dostosowania przedszkola do obowiązujących wymagań,
- zasady postępowania przy przyprowadzaniu dzieci do przedszkola,
- zasady postępowania przy odbieraniu dzieci z przedszkola,
- sposób komunikowania się,
- organizacja żywienia dzieci i pracowników w przedszkolu z zachowaniem zasad sanitarnych
- określenie zadań nauczycieli i pracowników obsługi wynikających z zasad sanitarnych

Kogo dotyczy procedura ?
Do przestrzegania procedury zobowiązani są dyrektor, pracownicy przedszkola i rodzice.
1.Organizacjapra
1.1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30 (10 godzin dziennie)
1.2. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały:
a) grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
b) zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
1.3. Opiekę nad każdą grupą sprawuje dwóch nauczycieli i pomoc nauczyciela.
a) przydział nauczycieli i pomocy nauczycieli do grup jest stały i niezmienny;
b) w przypadku nieobecności przydzielonego do grupy nauczyciela, dyrektor przydziela godziny doraźnego zastępstwa innemu nauczycielowi;
c) w przypadku braku kadry czas pracy tego oddziału może ulec skróceniu;
d) wykonanie ewentualnych napraw w sali, woźni mogą dokonywać wtedy, gdy nie ma w niej dzieci (najlepiej po godzinach pracy przedszkola).

2.Dyrektor i wicedyrektor
2.1. Dyrektor i wicedyrektor ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu.
2.2.Zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci i pracy.
2.3. Odpowiadają za organizację pracy.
2.4. Wdrażają zalecenia i dyspozycje Ministerstwa Zdrowia, GIS, MEN i organu prowadzącego.
2.5. Opracowują regulaminy i procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

3.Rodzice
3.1. Dziecko może zabrać ze sobą do placówki zabawkę. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie zabawki. Może zabierać z przedszkola do domu swoje prace plastyczne.
3.2. Do przedszkola można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych.
3.4. Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przedszkola zauważył niepokojące objawy.
3.5. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
3.6. Przyprowadzanie i odbieranie dziecko do przedszkola:
a) rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu (szatnia), z zachowaniem zasady -
1 rodzic z dzieckiem;
b)przed wejściem do przestrzeni wspólnej są zobowiązani do higieny rąk.
c) rodzice nie odprowadzają dzieci do sal, dziecko z szatni przekazują dyżurującemu pracownikowi przedszkola;
d) do placówki przyprowadza i odbiera dziecko osoba zdrowa – bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej;
e) w przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/ opiekun może przebywać na terenie placówki za zgodą dyrektora z zachowaniem środków ostrożności;
f) w sytuacji zagrożenia chorobą dyrektor placówki może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki ( stosowanie maseczek) dla osób wchodzących na teren placówki;
Sposób komunikowania się
3.14. Rodzice mogą kontaktować się z dyrektorem i nauczycielami osobiście, telefonicznie i mailowo Wszelkie kontakty zostaną umieszczone w widocznych miejscach, na stronie www przedszkola oraz na przedszkolnym Facebooku.
(tel. do przedszkola: dyrektor: 68 4538997, 684597796, intendentka 68 4538998
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.15. Rodzice są zobowiązani do uaktualniania numerów telefonów w celu szybkiego kontaktu w razie pojawienia się objawów chorobowych u dziecka.
4. Dzieci
4.1. Dzieci w pierwszej kolejności po przybyciu do placówki (po przebraniu) myja ręce wodą z mydłem.
4.2. Dzieci powinny często wykonywać czynności higieniczne i samoobsługowe pod nadzorem nauczyciela i pomocy nauczyciela.
4.3.Dzieci uczą się stosowania ogólnych zasad higieny w tym : częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się jedzeniem, piciem, dotykania ustami zabawek w zabawie.
5.Obsługa
5.1 Pracownicy utrzymują czystość pomieszczeń poprzez wykorzystanie środków myjących.
Realizują sprzątanie w czasie pobytu dzieci na podwórku lub po zamknięciu grupy.
5.2. Raz w tygodniu dezynfekują wyznaczone powierzchnie w pozostałe dni dokładnie myją.
5.3..Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdującego się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu potrzebnego do wywietrzenia, pomieszczeń, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
5.4. Dwa razy w tygodniu dezynfekują dywany parownicą;
5.5. Zapisują w kartę monitoringu czynności dezynfekujące i myjące: ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatury, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i zabawek w salach i zabawek na podwórko; ( w kartę monitoringu należy też wpisywać czynności wykonane w pomieszczeniach wynikających z dodatkowych obowiązków, a także pomieszczenia szatni pracowników).
5.5. Osoba odpowiedzialna za czystość łazienek zapewnia jej bieżącą dezynfekcję.
5.6.Sprawują kontrolę nad czynnościami samoobsługowymi dzieci w łazience w przypadku zgłoszenia przez nich potrzeby wyjścia;
5.5.Udzielają dzieciom instruktażu prawidłowego mycia rąk.
5.6.Systematyczne wietrzą sale, szczególnie podczas nieobecności dzieci i w razie potrzeby podczas zajęć i szczególnie po każdej dezynfekcji.
5.10.Zabrania się przychodzenia do placówki osobom chorym.
6. Pracownicy kuchni i intendent i organizacja żywienia dzieci i pracowników
w przedszkolu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
6.1. Obowiązuje bezwzględne stosowanie się do warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego funkcjonujących do czasu sprzed pandemii – księga HACCP, procedury.
6.2.Używanie płynów myjących do czyszczenia powierzchni i sprzętów przed rozpoczęciem pracy
i po kolejnych jej etapach.
6.3.Dezynfekowanie powierzchni po zakończeniu pracy.
6.4.Wietrzenie pomieszczeń po czynnościach dezynfekujących.
6.5.Bezwzględne przestrzeganie higieny osobistej na stanowisku pracy, częste mycie rąk według instrukcji, dezynfekcja rąk prze rozpoczęciem pracy, przestrzeganie używania środków ochrony osobistej.
6.6.Zabrania się przychodzenia do placówki osobom chorym.
6.7. Pracownicy kuchni są odpowiedzialni za utrzymanie w czystości powierzchni wspólnych: ciągi, klamki, włączniki światła, a także za czystość klamek, włączników światła i innych urządzeń i pomieszczeń na terenie kuchni, których używają wspólnie ( szatnia, toaleta). Monitorują wykonaną pracę.
6.8.Wyżywienie w przedszkolu w dalszym ciągu składa się z posiłków wydawanych w godzinach: 8.00 - śniadanie, 11:30 –obiad ,14:00 –podwieczorek.
6.8. Za przygotowanie posiłków zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny, tak jak dotychczas, odpowiadają pracownicy kuchni: w szczególności: stosowanie zróżnicowanej diety, unikanie wysoko przetworzonej żywności.
a) myją i wyparzają sztućce i naczynia, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
6.9. Intendent przedszkola przechowuje i wydaje środki ochronne i środki dezynfekujące.
6.10. Znajomość ścieżki komunikacji w razie podejrzenia wystąpienia zakażenia.
6.11.Personel kuchenny ogranicza kontakty z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
6.12. Woźny przedszkola raz w tygodniu czyści sprzęt na placu zabaw płynem myjącym.
6.13. Wszystkie prace porządkowe są monitorowane w kartach.

6. Nauczyciele
6.1.Bezwzględnie przestrzegają higieny osobistej na stanowisku pracy (częste mycie rąk według instrukcji).
6.2. Przestrzegają zasady naprzemiennego korzystania poszczególnych grup z szatni i łazienki i ciągów komunikacyjnych – unikanie gromadzenia się bez potrzeby.
6.3.Znają ścieżkę komunikacji w razie podejrzenia wystąpienia choroby.
6.4..Dzieci uczone są stosowania ogólnych zasad higieny w tym : częstego mycie rąk, ochrony podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenia się jedzeniem, piciem, dotykania ustami zabawek w zabawie.
6.6. Jeśli zaobserwuje się u dziecka objawy wskazujące na infekcje choroby zakaźnej należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu, powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka.
6.7.Organizują okresowe pokazy właściwego mycia rąk. Przypominają o higienie i dają przykład.
6.8. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
6.9. Często planują pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
6.10. Zachęcają do spożywania owoców i warzyw i nawadniania organizmu.
6.12.Zabrania się przychodzenia do placówki osobom chorym.


Procedura powstała po VII aktualizacji wytycznych GIS wchodzi w życie 01.04.2022 r.

 

 2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 202r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz.2572 z póź. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. art.39 ust 1 pkt3. (Sz. U.2016, poz.1943 z póż.zm.)

 

Cel procedury:

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

Uczestnicy postępowania i zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) musza mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
 3. Pracownicy obsługi winni zgłosić swoje podejrzenia co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi i dyrektorowi.
 4. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na tablicy z dokumentami i na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującą na placówce procedurą na zebraniu organizacyjnym we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki.. Wnioskodawcą może też być rada rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być też sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem 02.09.2019r.

Opis procedury

 1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie kontroli czystości głowy przez wychowawców wszystkich dzieci w grupie z zachowaniem zasady intymności. Kontrola może być przeprowadzona również z inicjatywy nauczyciela.
 2. Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców. Rodzice powinni wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka w kontroli higienicznej.
 3. Osoby kontrolujące niezwłocznie przekazują dyrektorowi informacje o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 4. Osoba upoważniona przez dyrektora ( wychowawca) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę  o konieczności podjęcia zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 5. Dyrektor lub upoważniona osoba informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.
 6. W przypadku, gdy rodzice zgłaszają trudności w przeprowadzeniu kuracji np. brak środków na zakup preparatu, dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
 7. Osoba upoważniona po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
 8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań , wychowawca zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków( zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).
 9. Z przeprowadzonej kontroli czystości sporządza się notatkę przekazywana do dyrektora placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024. RK Rights Reserved.