Procedury

 

PROCEDURY:

1. POCEDURA REGULUJĄCA PRACĘ PRZEDSZKOLA, MAJĄCA NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO DZIECIOM I PRACOWNIKOM.

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY

 

 

 

1. POCEDURA REGULUJĄCA PRACĘ PRZEDSZKOLA, MAJĄCA NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO DZIECIOM I PRACOWNIKOM.

Cele procedury:
- ustalenie zasad postępowania w razie możliwości pojawienia się choroby zakaźnej
- zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom i pracownikom przebywającym w przedszkolu,
- zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej

Przedmiotem procedury są:
- organizacja pracy przedszkola,
- zakres dostosowania przedszkola do obowiązujących wymagań,
- zasady postępowania przy przyprowadzaniu dzieci do przedszkola,
- zasady postępowania przy odbieraniu dzieci z przedszkola,
- sposób komunikowania się,
- organizacja żywienia dzieci i pracowników w przedszkolu z zachowaniem zasad sanitarnych
- określenie zadań nauczycieli i pracowników obsługi wynikających z zasad sanitarnych

Kogo dotyczy procedura ?
Do przestrzegania procedury zobowiązani są dyrektor, pracownicy przedszkola i rodzice.
1.Organizacjapracyprzedszkola
1.1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30 (10 godzin dziennie)
1.2. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały:
a) grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
b) zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
1.3. Opiekę nad każdą grupą sprawuje dwóch nauczycieli i pomoc nauczyciela.
a) przydział nauczycieli i pomocy nauczycieli do grup jest stały i niezmienny;
b) w przypadku nieobecności przydzielonego do grupy nauczyciela, dyrektor przydziela godziny doraźnego zastępstwa innemu nauczycielowi;
c) w przypadku braku kadry czas pracy tego oddziału może ulec skróceniu;
d) wykonanie ewentualnych napraw w sali, woźni mogą dokonywać wtedy, gdy nie ma w niej dzieci (najlepiej po godzinach pracy przedszkola).

2.Dyrektor i wicedyrektor
2.1. Dyrektor i wicedyrektor ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu.
2.2.Zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci i pracy.
2.3. Odpowiadają za organizację pracy.
2.4. Wdrażają zalecenia i dyspozycje Ministerstwa Zdrowia, GIS, MEN i organu prowadzącego.
2.5. Opracowują regulaminy i procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

3.Rodzice
3.1. Dziecko może zabrać ze sobą do placówki zabawkę. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie zabawki. Może zabierać z przedszkola do domu swoje prace plastyczne.
3.2. Do przedszkola można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych.
3.4. Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przedszkola zauważył niepokojące objawy.
3.5. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
3.6. Przyprowadzanie i odbieranie dziecko do przedszkola:
a) rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu (szatnia), z zachowaniem zasady -
1 rodzic z dzieckiem;
b)przed wejściem do przestrzeni wspólnej są zobowiązani do higieny rąk.
c) rodzice nie odprowadzają dzieci do sal, dziecko z szatni przekazują dyżurującemu pracownikowi przedszkola;
d) do placówki przyprowadza i odbiera dziecko osoba zdrowa – bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej;
e) w przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/ opiekun może przebywać na terenie placówki za zgodą dyrektora z zachowaniem środków ostrożności;
f) w sytuacji zagrożenia chorobą dyrektor placówki może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki ( stosowanie maseczek) dla osób wchodzących na teren placówki;
Sposób komunikowania się
3.14. Rodzice mogą kontaktować się z dyrektorem i nauczycielami osobiście, telefonicznie i mailowo Wszelkie kontakty zostaną umieszczone w widocznych miejscach, na stronie www przedszkola oraz na przedszkolnym Facebooku.
(tel. do przedszkola: dyrektor: 68 4538997, 684597796, intendentka 68 4538998
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.15. Rodzice są zobowiązani do uaktualniania numerów telefonów w celu szybkiego kontaktu w razie pojawienia się objawów chorobowych u dziecka.
4. Dzieci
4.1. Dzieci w pierwszej kolejności po przybyciu do placówki (po przebraniu) myja ręce wodą z mydłem.
4.2. Dzieci powinny często wykonywać czynności higieniczne i samoobsługowe pod nadzorem nauczyciela i pomocy nauczyciela.
4.3.Dzieci uczą się stosowania ogólnych zasad higieny w tym : częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się jedzeniem, piciem, dotykania ustami zabawek w zabawie.
5.Obsługa
5.1 Pracownicy utrzymują czystość pomieszczeń poprzez wykorzystanie środków myjących.
Realizują sprzątanie w czasie pobytu dzieci na podwórku lub po zamknięciu grupy.
5.2. Raz w tygodniu dezynfekują wyznaczone powierzchnie w pozostałe dni dokładnie myją.
5.3..Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdującego się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu potrzebnego do wywietrzenia, pomieszczeń, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
5.4. Dwa razy w tygodniu dezynfekują dywany parownicą;
5.5. Zapisują w kartę monitoringu czynności dezynfekujące i myjące: ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatury, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i zabawek w salach i zabawek na podwórko; ( w kartę monitoringu należy też wpisywać czynności wykonane w pomieszczeniach wynikających z dodatkowych obowiązków, a także pomieszczenia szatni pracowników).
5.5. Osoba odpowiedzialna za czystość łazienek zapewnia jej bieżącą dezynfekcję.
5.6.Sprawują kontrolę nad czynnościami samoobsługowymi dzieci w łazience w przypadku zgłoszenia przez nich potrzeby wyjścia;
5.5.Udzielają dzieciom instruktażu prawidłowego mycia rąk.
5.6.Systematyczne wietrzą sale, szczególnie podczas nieobecności dzieci i w razie potrzeby podczas zajęć i szczególnie po każdej dezynfekcji.
5.10.Zabrania się przychodzenia do placówki osobom chorym.
6. Pracownicy kuchni i intendent i organizacja żywienia dzieci i pracowników
w przedszkolu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
6.1. Obowiązuje bezwzględne stosowanie się do warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego funkcjonujących do czasu sprzed pandemii – księga HACCP, procedury.
6.2.Używanie płynów myjących do czyszczenia powierzchni i sprzętów przed rozpoczęciem pracy
i po kolejnych jej etapach.
6.3.Dezynfekowanie powierzchni po zakończeniu pracy.
6.4.Wietrzenie pomieszczeń po czynnościach dezynfekujących.
6.5.Bezwzględne przestrzeganie higieny osobistej na stanowisku pracy, częste mycie rąk według instrukcji, dezynfekcja rąk prze rozpoczęciem pracy, przestrzeganie używania środków ochrony osobistej.
6.6.Zabrania się przychodzenia do placówki osobom chorym.
6.7. Pracownicy kuchni są odpowiedzialni za utrzymanie w czystości powierzchni wspólnych: ciągi, klamki, włączniki światła, a także za czystość klamek, włączników światła i innych urządzeń i pomieszczeń na terenie kuchni, których używają wspólnie ( szatnia, toaleta). Monitorują wykonaną pracę.
6.8.Wyżywienie w przedszkolu w dalszym ciągu składa się z posiłków wydawanych w godzinach: 8.00 - śniadanie, 11:30 –obiad ,14:00 –podwieczorek.
6.8. Za przygotowanie posiłków zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny, tak jak dotychczas, odpowiadają pracownicy kuchni: w szczególności: stosowanie zróżnicowanej diety, unikanie wysoko przetworzonej żywności.
a) myją i wyparzają sztućce i naczynia, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
6.9. Intendent przedszkola przechowuje i wydaje środki ochronne i środki dezynfekujące.
6.10. Znajomość ścieżki komunikacji w razie podejrzenia wystąpienia zakażenia.
6.11.Personel kuchenny ogranicza kontakty z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
6.12. Woźny przedszkola raz w tygodniu czyści sprzęt na placu zabaw płynem myjącym.
6.13. Wszystkie prace porządkowe są monitorowane w kartach.

6. Nauczyciele
6.1.Bezwzględnie przestrzegają higieny osobistej na stanowisku pracy (częste mycie rąk według instrukcji).
6.2. Przestrzegają zasady naprzemiennego korzystania poszczególnych grup z szatni i łazienki i ciągów komunikacyjnych – unikanie gromadzenia się bez potrzeby.
6.3.Znają ścieżkę komunikacji w razie podejrzenia wystąpienia choroby.
6.4..Dzieci uczone są stosowania ogólnych zasad higieny w tym : częstego mycie rąk, ochrony podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenia się jedzeniem, piciem, dotykania ustami zabawek w zabawie.
6.6. Jeśli zaobserwuje się u dziecka objawy wskazujące na infekcje choroby zakaźnej należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu, powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka.
6.7.Organizują okresowe pokazy właściwego mycia rąk. Przypominają o higienie i dają przykład.
6.8. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
6.9. Często planują pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
6.10. Zachęcają do spożywania owoców i warzyw i nawadniania organizmu.
6.12.Zabrania się przychodzenia do placówki osobom chorym.


Procedura powstała po VII aktualizacji wytycznych GIS wchodzi w życie 01.04.2022 r.

 

 2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 202r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz.2572 z póź. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. art.39 ust 1 pkt3. (Sz. U.2016, poz.1943 z póż.zm.)

 

Cel procedury:

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

Uczestnicy postępowania i zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) musza mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
 3. Pracownicy obsługi winni zgłosić swoje podejrzenia co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi i dyrektorowi.
 4. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na tablicy z dokumentami i na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującą na placówce procedurą na zebraniu organizacyjnym we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki.. Wnioskodawcą może też być rada rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być też sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem 02.09.2019r.

Opis procedury

 1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie kontroli czystości głowy przez wychowawców wszystkich dzieci w grupie z zachowaniem zasady intymności. Kontrola może być przeprowadzona również z inicjatywy nauczyciela.
 2. Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców. Rodzice powinni wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka w kontroli higienicznej.
 3. Osoby kontrolujące niezwłocznie przekazują dyrektorowi informacje o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 4. Osoba upoważniona przez dyrektora ( wychowawca) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę  o konieczności podjęcia zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 5. Dyrektor lub upoważniona osoba informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.
 6. W przypadku, gdy rodzice zgłaszają trudności w przeprowadzeniu kuracji np. brak środków na zakup preparatu, dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
 7. Osoba upoważniona po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
 8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań , wychowawca zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków( zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).
 9. Z przeprowadzonej kontroli czystości sporządza się notatkę przekazywana do dyrektora placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach od 29 września do 29 października 2014r. w Zespole Edukacyjnym nr 2, w skład którego wchodzi również nasze przedszkole rozpoczęły się czynności związane z procesem ewaluacji zewnętrznej całościowej wynikającej z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty.

Ewaluacja zewnętrzna całościowa polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Dzieci są aktywne.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badan zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

 

Ewaluacji zewnętrznej dokonywał zespół wizytatorów. W badaniach brali udział wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, dzieci , rodzice, a także instytucje współpracujące z przedszkolem. Prowadzone były również obserwacje: w trakcie zajęć  i na placu przedszkolnym.

Na podstawie zebranych danych ewaluatorzy opracowali raport , który został przedstawiony dyrektorowi i członkom rady pedagogicznej. Jego ostateczna wersja trafiła do kuratorium i do władz samorządowych. Został też udostępniony w Internecie na stronie npseo.pl. W wersji papierowej znajduje się w biblioteczce dla rodziców.

Ponieważ opracowany raport jest bardzo obszernym dokumentem, tutaj przedstawiamy Państwu jego skróconą wersję.

We wszystkich dwunastu badanych obszarach nasze przedszkole uzyskało poziom  B, co oznacza wysoki poziom spełniania wymagań.

 

Oto tabela obrazująca wyniki:

 

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój dzieci B
Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego (D) ν
Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. (D) ν
Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. (B) ν
Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami. (B) ν
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się B
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej. (D) ν
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D) ν
Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. (B) ν
W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B) ν
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. (D) ν
W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D) ν
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. (B) ν
Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B) ν
Dzieci są aktywne B
Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. (D) ν
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. (D) ν
Dzieci są wdrażane do samodzielności. (D) ν
Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. (B) ν
Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. (B) ν
Respektowane są normy społeczne B
Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D) ν
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D) ν
Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. (D) ν
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. (D) ν
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (B) ν
W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. (B) ν
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B) ν

 

 

 

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji B
W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. (D) ν
Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. (D) ν
Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. (D) ν
W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola. (D) ν
W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. (B) ν
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych B
Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy. (D) ν
Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. (B) ν
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu swojej pracy. (B) ν
Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego B
Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań. (D) ν
Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. (B) ν
Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. (D) ν
Rodzice są partnerami przedszkola B
Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. (D) ν
W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. (D) ν
Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach. (D) ν
Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola. (B) ν
Przedszkole realizuje inicjatywy rodziców. (B) ν
Wykorzystywane sa zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju B
Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. (D) ν
Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. (D) ν
Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. (B) ν
Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci. (B) ν
Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych B
W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. (D) ν
Nauczyciele planują i podejmują działania wychowawcze i edukacyjne z uwzględnieniem wyników ewaluacji zewnętrzrnej i wewnętrznej. działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. (D) ν
W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. (B) ν
W przedszkolu prowadzi się badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne. (B) ν
Zarządzenie przedszkolem służy jego rozwojowi B
Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. (D) ν
Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. (D) ν
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. (D) ν
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola. (D) ν
Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. (B) ν
Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. (B) ν
Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb. (B) ν

 

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Koncepcja pracy przedszkola zawiera główne założenia jego funkcjonowania, które realizowane są poprzez szereg różnorodnych i spójnych ze sobą działań. Jej praktyczna użyteczność wynika z faktu uwzględnienia działań adekwatnych do potrzeb rozwojowych dzieci, specyfiki pracy przedszkola oraz zidentyfikowanych potrzeb środowiska lokalnego. Przedszkole systematycznie zapoznaje rodziców z koncepcją pracy przedszkola, a sposób w jaki to robi powoduje, że rodzice mogą swobodnie wyrażać swoje opinie i sugestie odnośnie działań w niej zawartych. Główne założenia pracy przedszkola są istotne dla rodziców, co uwidacznia się w ich wypowiedziach. Rodzice uczestniczą w modyfikowaniu koncepcji pracy przedszkola, mając do wyboru różne formy zgłaszania swoich propozycji zmian i są bardzo aktywnymi uczestnikami realizacji priorytetów pracy przedszkola. Ich aktywność przejawiana dużą ilością i różnorodnością podejmowanych inicjatyw, odnosi się do priorytetowych założeń pracy przedszkola, ukierunkowanych na wspieranie realizowanych programów i projektów w celu jak najlepsze przygotowanie dzieci do kolejnego etapu kształcenia i wychowaniu do wartości uniwersalnych i ponadczasowych.

Wymaganie:

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu podejmowane działania są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, zarówno indywidualnych jak i grupy przedszkolnej. Nauczyciele wspólnie planują i monitorują skuteczność i efektywność procesu edukacyjnego. Działania podjęte w wyniku wdrożenia wniosków z monitorowania przyczyniają się do rozwoju dzieci, o czym świadczą nabywane przez nie umiejętności i wiadomości, prezentacje na zewnątrz, a także pozytywne zmiany w zakresie zachowań i postaw. Przedszkole prowadzi także działania nowatorskie, które są adekwatne do potrzeb dzieci w zakresie ich rozwoju fizycznego, psychicznego, intelektualnego i społecznego, co wpływa pozytywnie na ich aktywność poznawczą i wysoki poziom zaangażowania w różnorodne działania podejmowane w przedszkolu prowadząc do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

 

Wymaganie:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, a obserwowane zajęcia potwierdzają spójność procesów edukacyjnych z zalecanymi warunkami realizacji. Nauczyciele monitorują osiągniecia wszystkich dzieci poprzez prowadzenie systematycznych i stałych działań, ukierunkowanych na realizacje bieżącej i ciągłej obserwacji aktywności dzieci, diagnozowanie ich osiągnięć, gromadzenie danych o osiągnięciach dzieci oraz analizie wytworów prac dziecięcych. Monitorowanie osiągnieć dzieci odbywa się z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz formułuje się wnioski, skutkujące doskonaleniem umiejętności dzieci według ich indywidualnych potrzeb. Wnioski są również  podstawą do modyfikowania programu wychowania przedszkolnego, co powoduje, że wychodzi on naprzeciw potrzebom i możliwością dzieci. W przedszkolu w wyniku monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci podejmuje się działania które maja wpływ na rozwój zainteresowań i umiejętności dzieci.

Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W opinii wszystkich respondentów dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a prowadzone obserwacje zajęć potwierdzają wysoki poziom zaangażowania przedszkolaków. Nauczyciele inicjują szereg działań ukierunkowanych na wyzwalanie u wszystkich dzieci różnych rodzajów aktywności, a ich starania znajdują odzwierciedlenie w zaangażowaniu się dzieci w działania proponowane przez kadrę pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele podczas codziennych czynności i w różnych sytuacjach przedszkolnych wdrażają dzieci do samodzielności, stosując różne formy zachęt, co potwierdzają wszystkie obserwacje zajęć prowadzonych w placówce. Przedszkole stwarza dzieciom warunki do samodzielnego wykonywania zadań oraz wyboru określonej aktywności, co skutkuje przejawianiem przez dzieci postaw zaangażowania w podejmowane działania. W przedszkolu nauczyciele we wszystkich grupach wiekowych zachęcają dzieci do inicjowania i realizacji działań odnoszących się do różnych form ich aktywności (poznawcza, ruchowa, muzyczna, plastyczną ,teatralna, prospołeczna), co wyzwala w dzieciach twórcza postawę wobec stawianych przed nimi sytuacji problemowych i zadaniowych, której efektem jest różnorodność podejmowanych przez wychowanków inicjatyw. Eksponowanie wytworów i prac dziecięcych zarówno w salach jak i na korytarzach przedszkolnych zachęca dzieci do inicjowania i angażowania się w działania, związane z ich funkcjonowaniem w placówce. Wszyscy badani respondenci (dyrektor, rodzice, partnerzy)podkreślają aktywne uczestnictwo dzieci w działaniach na rzecz środowiska lokalnego, co przynosi obopólną korzyść zarówno dla wychowanków przedszkola jak i całej społeczności lokalnej.

Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu relacje pomiędzy grupami tworzącymi społeczność przedszkolna oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz wyrozumiałości i współdziałaniu, co sprzyja poczuciu bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci. Działania wychowawcze nauczycieli, wspierane przez pracowników niepedagogicznych, we współpracy z rodzicami we wszystkich sytuacjach związanych z kształtowaniem postaw i zachowań dzieci są spójne i zgodne z zasadami obowiązującymi w przedszkolu. Wyrazem skuteczności podejmowanych działań są zgodne z obowiązującymi normami zachowania dzieci podczas pobytu w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych. Wszyscy nauczyciele są konsekwentni w dochowywaniu przyjętych norm i kształtują postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i podejmowane w grupie, dają dzieciom możliwość swobodnego decydowani o rodzaju zabawy i sposobie pracy oraz organizacji miejsca zabawy. Nauczyciele systematycznie prowadza monitorowanie podejmowanych działań wychowawczych, a wypracowywane wnioski są podstawą ich modyfikacji, zgodnie z potrzebami dzieci w ścisłej współpracy z rodzicami.

 

Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu systematycznie rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka i podejmuje się adekwatne do tego działania. Wspomaganie rozwoju psychofizycznego odbywa się w formie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i rozwoju talentów i uzdolnień, poprzez ukierunkowanie aktywności dziecka zgodnie z zainteresowaniami i stwarzanie warunków do prezentacji talentów na zewnątrz. Zgodnie z potrzebami dzieci i ich sytuacją społeczną nauczyciele korzystają ze wsparcia zewnętrznego w oparciu o podmioty świadczące poradnictwo i pomoc. W przedszkolu podejmuje się działania polegające na profilaktyce i zapobieganiu zjawiskom odrzucenia na skutek dyskryminacji. W powszechnej opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

 

Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu działania związane z planowaniem, realizacją i analizą procesów edukacyjnych oparto na współpracy wszystkich nauczycieli i dyrektora, w atmosferze partnerstwa i wzajemnej pomocy. W opinii nauczycieli ta współpraca rozpoczyna się  już od nauczycieli pracujących w jednej grupie i ma ona ciągły charakter. Podejmowane są wspólne działania w celu rozwiązania pojawiających się problemów, których większość  jest zazwyczaj rozwiązywana na poziomie grupy. Wszyscy nauczyciele dokonując autoewaluacji pracy wychowawczej i dydaktycznej chętnie korzystają z pomocy innych i sami jej równie chętnie udzielają . Upowszechniają swoje sprawdzone scenariusze imprez, konspekty zajęć innym współpracownikom gromadząc je w specjalnie do tego celu stworzonej biblioteczce.

 

Wymaganie:

Promowana jest wartość  wychowania przedszkolnego

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole skutecznie upowszechnia w środowisku lokalnym informacje dotyczące oferty przedszkola, podejmowanych przez nie działaniach oraz o ich celowości i efektach. Poza tradycyjnymi rozmowami z rodzicami, partnerami przedszkola, czy też przedstawicielami środowiska lokalnego, przygotowywane są broszury, afisze informujące o działalności placówki, osiągnięcia dzieci prezentowane są podczas imprez i uroczystości organizowanych na terenie przedszkola, a także poza nim. Informacje dotyczące funkcjonowania placówki i działań realizujących główne założenia koncepcji jej pracy oraz dotyczące korzyści wynikających z wychowania przedszkolnego są przekazywane zainteresowanym podmiotom podczas spotkań oraz za pomocą strony internetowej przedszkola. Pozytywne opinie zarówno rodziców jak i partnerów na temat realizowanej przez przedszkole koncepcji, świadczą o tym, iż jest ona im znana i akceptowana, a przedszkole cieszy się dobrą opinia zarówno w środowisku lokalnym, jak i wśród rodziców. Zdaniem partnerów realizowana koncepcja pracy odpowiada na wyzwania współczesności, a przede wszystkim jest zgodna z potrzebami dzieci i środowiska lokalnego.

Wymaganie:

Rodzice są partnerami przedszkola

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Otwarta postawa dyrektora i nauczycieli, włączenie rodziców w proces decyzyjny oraz uwzględnianie ich propozycji sprawia, że wychodzą oni z inicjatywami dotyczącymi dzieci i przedszkola. Przedszkole w sposób planowy pozyskuje opinie i inne informacje od rodziców, które są brane pod uwagę w procesie decyzyjnym dotyczącym miedzy innymi modyfikowania oferty edukacyjnej, planów modernizacji i wzbogacania bazy przedszkola oraz organizacji pracy przedszkola. Rodzice nie tylko mogą wpływać  na decyzje podejmowane w przedszkolu, a także podejmują wspólne działania służące wsparciu rozwoju dzieci obejmujące realizacje programów edukacyjnych, organizacji imprez, wycieczek, warsztatów. W przedszkolu wspiera się rodziców poprzez organizacje poradnictwa wychowawczego, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizację opieki socjalnej.

 

Wymaganie:

Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Skuteczna identyfikacja potrzeb i zasobów przedszkola i środowiska prowadzona w oparciu o rozmowy, ankiety oraz analizę informacji zamieszczonych w mediach lub przekazywanych osobiście przez zainteresowanych służy właściwemu planowaniu i podejmowaniu działań zaspokajających te potrzeby. Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami w sposób celowy i systematyczny, włącza się w przedsięwzięcia inicjowane przez inne podmioty. Działania przedszkola podejmowane we współpracy z różnymi instytucjami i podmiotami przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dzieci a także odpowiadają na potrzeby środowiska. Wśród korzyści wynikających ze wspólnych działań wskazywane są miedzy innymi: pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dzieci, kształtowanie postaw aktywnego odbiorcy kultury, oraz dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, wzbogacenie oferty przedszkola, promocja placówki w środowisku, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, integracja środowiska lokalnego, wzbogacenie infrastruktury osiedla.

 

Wymaganie:

Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu wykorzystywane są wyniki badan dotyczące wspomagania rozwoju dzieci i edukacji. Opracowano i wdrożono narzędzia oraz system przeprowadzania i analizowania badań wewnętrznych. Powszechne wykorzystanie przez pracowników przedszkola w procesie planowania działań i pracy wychowawczej i edukacyjnej wniosków z przeprowadzanych badan skutecznie przyczynia się do właściwego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Do doskonalenia własnej pracy nauczyciele wykorzystują także wyniki badan zewnętrznych, prowadzonych w placówkach podobnego typu oraz badan ogólnopolskich, w tym dotyczących gotowości szkolnej. Również prowadzone w sposób planowy i systematyczny badania dotyczące losów absolwentów przedszkola przyczyniają się do zintensyfikowania działań  mających na celu podnoszenie jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz promocje edukacji przedszkolnej w środowisku.

Wymaganie:

Zarzadzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole dysponuje baza lokalowa zapewniająca bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci. Stosownie do potrzeb prowadzone są remonty i modernizacje budynku, jak i terenu wokół niego. Dyrektor wraz z kadrą pedagogiczną prowadzi skuteczne działania zmierzające do wzbogacania placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W przedszkolu stworzono odpowiednie warunki do pracy własnej, jak i zespołowej oraz rozwoju zawodowego nauczycieli, zapewniając im miedzy innymi udział w różnego rodzaju szkoleniach, odpowiednie warunki lokalowe, bazę dydaktyczna, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Postawa dyrektora, jego osobisty przykład inspiruje nauczycieli do kreatywnego działania oraz podejmowania szeregu działań o charakterze innowacji. Dyrektor prowadzi efektywny nadzór pedagogiczny, z którego wnioski w pełni są wykorzystywane do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola mających służyć jego rozwoju. W przedszkolu w proces decyzyjny włączono nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych. Wszystkie ważne decyzje konsultuje się z wyżej wymienionymi podmiotami.

 

Wyniki ewaluacji utwierdziły nas w przekonaniu, że podejmowane przez nas działania są właściwe i służą rozwojowi dzieci i placówki, dały nam wsparcie umożliwiające efektywny rozwój organizacyjny a także zainspirowały nas do wprowadzenia zmian i nowatorskich rozwiązań. Dały nam również możliwość poznania wizerunku  placówki, takiego, jakim widzą ją rodzice i partnerzy przedszkola.

Po analizie wyników ewaluacji dokonanej na spotkaniu nauczycieli zostały opracowane propozycje zmian, które posłużą jeszcze lepszemu funkcjonowaniu placówki.

 • Wypracowanie propozycji modyfikacji koncepcji pracy placówki w formie ankiet na zebraniach początkowych z rodzicami w każdej z grup.
 • Kontynuacja współpracy z rodzicami w zakresie programu „Gość w przedszkolu”, poszerzenie oferty o propozycję „Święta z bajeczką”- prowadzonej w każdej grupie wiekowej.
 • Informowanie o każdych przedsięwzięciach wynikających z propozycji rodziców na plakatach, stronie internetowej, na zebraniach, zachęcanie do pomocy.
 • Systematyczne uzupełnianie gazetki „Rodzice, to dzięki wam”.
 • Wykorzystanie alternatywnych metod we wszystkich badaniach wewnętrznych przedszkola skierowanych do rodziców.
 • Przekształcenie planu adaptacyjnego w program adaptacyjny i ścieżki dydaktycznej „Lubuskie mój region, Polska moja Ojczyzna” w program.
 • Ukończenie „Przyrodniczej ścieżki dydaktycznej”, zgłoszenie jako innowację.

 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, partnerom przedszkola, którzy aktywnie uczestniczyli w procesie ewaluacji poświęcając swój czas i okazując wsparcie naszym działaniom.

Copyright © 2023. RK Rights Reserved.