Zajęcia dodatkowe

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH
ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

Logopeda - mgr Adrianna Głuszyk

wtorek: 8.00 - 10.30 

środa: 12.40 - 14.10

Psycholog - mgr Karolina Bańbura

czwartek 12.00 - 14.00

 

 

Pedagog specjalny - mgr Regina Barancewicz

piątek- 8.00 -10.00

 

Język angielski - mgr Natalia Sołtys
 
gr. I - wtorek: 9.00 - 9.15
gr. II - wtorek: 9.15 - 9.35
gr. III - wtorek: 9.35 - 10.00
gr. IV - wtorek: 10.00 - 10.30

Religia - pani Oksana Ozhekhovska

gr. IV - poniedziałek: 12.40 - 13.55

 

Rytmika

gr. I - poniedziałek, czwartek: 9.30 - 10.00
gr. II - poniedziałek, czwartek : 8.30 - 9.00
gr. III - poniedziałek, czwartek: 9.00 - 9.30
gr. IV - poniedziałek, czwartek: 10.00 - 10.30

 

Harmonogram spotkań z Krainą Eksperymentów

06.10.2023

10.11.2023

01.12.2023

05.01.2024

02.02.2024

01.03.2024

05.04.2024

10.05.2024

07.06.2024 

Terminy mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach  będziemy  Państwa informować.

 

Harmonogram spotkań z Lubuskim Biurem Koncertowym 

18.10.2023

22.11.2023

13.12.2023

17.01.2024

7.02.2024

6.03.2024

3.04.2024

22.05.2024

Terminy mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach  będziemy  Państwa informować.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zespół Edukacyjny Nr 2 – Miejskie Przedszkole Nr 9 w Zielonej Górze ul. Partyzantów 22 jest jednostką budżetową finansowaną  z budżetu Miasta Zielona Góra.

2. Przedszkole jest placówka publiczną.

3. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu w godzinach od 630do 1630 przez 12 miesięcy roku z przerwą wakacyjną na przełomie lipca – sierpnia.

4. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki we własnym zakresie.

5. W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zastępczym:

- podanie o przedszkole zastępcze składają rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora  wybranego przez siebie przedszkolaw terminie do 31 maja każdego roku.

- opłatę za przedszkole zastępcze uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) z góry w przedszkolu, do którego zostało dziecko skierowane według stawek tam obowiązujących.

6. Termin przerw urlopowych na każdy rok kalendarzowy ustala organ prowadzący.

7. Po przeprowadzeniu rekrutacji dyrektor w maju wywiesza listy dzieci przyjętych do przedszkola na następny rok szkolny z podziałem na grupy wg zbliżonego wieku dzieci.

 • nauczycielki otwierające przedszkole o godz. 6.30 przyjmują dzieci z I i IV grupy do momentu ich otwarcia.
 • nauczycielki zamykające przedszkole przyjmują dzieci z grupy I i IV od godz. 15.00 lub 15.30.
 • w okresie niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, dni międzyświąteczne, wakacje, wysoka zachorowalność) dyrektor może zlecić łączenie oddziałów.
 • nauczyciel egzekwuje od woźnej oddziałowej pomoc w pełnieniu funkcji opiekuńczej w grupie łączonej.
 • grupa łączona nie może liczyć więcej niż 25 osób.

8. W dni robocze międzyświąteczne oraz w okresie ferii szkolnych praca wychowawczo - dydaktyczna może być prowadzona w ograniczonej liczbie – w grupach łączonych:

- ilość oddziałów w tych dniach uzależniona jest od ilości dzieci zgłoszonych na dany dzień (zgłoszenia przyjmowane są przez nauczyciela grupy)

liczba dzieci w takim dniu powinna wynosić powyżej  10.

- niespełnienie tego warunku spowoduje, że w tych  dniach nie będą świadczone usługi dla rodziców zakresie opieki i wychowania dzieci.

9. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci i pracowników składające się z trzech posiłków.

 • odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole na rzecz dzieci pobierana jest w dwóch częściach i stanowi pokrycie:
 • koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu (w całości ponoszone przez rodziców)
 • wysokość miesięcznych opłat za wyżywienie ustala dyrektor po konsultacjiz z rodzicami, uwzględniając normy żywienia ustalone przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych.
 • wysokość miesięcznych opłat za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców, uwzględniając normy żywienia ustalone przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych.
 • zasady zwrotów kosztów za wyżywienie tzw. „odpis” w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, ustala dyrektor według dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w danym miesiącu
 • rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczania odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu.
 • nieterminowe regulowanie należności za żywienie dziecka w przedszkolu egzekwowane będzie na drodze postępowania sądowego.
 • dyrektor ma prawo wypowiedzieć umowę, jeśli rodzic nie wnosi opłat w terminach wskazanych umowie lub zalega z opłatami, co najmniej 1 miesiąc.
 • opłata za przedszkole ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym rodzic nie uregulował zaległej opłaty, a umowa została rozwiązana przez Dyrektora.
 • odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu jest pobierana przez cały rok szkolny (tj. 1 wrzesień – 31 sierpień) z wyłączeniem przerwy urlopowej.
 • zasady odpłatności za wyżywienie pracowników przedszkola regulują odrębne przepisy.

10. Czas pracy poszczególnych grup zawodowych określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora na każdy rok szkolny.

11. Przedszkole realizuje zadania planu pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola na dany rok szkolny ściśle współdziałając z rodzicami (opiekunami), z organami społecznymi oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi zainteresowanymi działalnością przedszkola.

12. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.

13. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia pomocy psychologicznej, pedagogicznej dzieciom w formie specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

14. Rekrutacja dzieci na nowy  rok szkolny odbywa się w miesiącu ustalonym prze organ prowadzący. Rodzice (prawni opiekunowie) składają w przedszkolu wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat,. Jeśli istnieją miejsca mogą być przyjęte dzieci 2,5letnie.

15. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnią upoważnioną osobę zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.

16. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i zadbane pod względem higieny. Nauczyciel ma prawo wezwać rodzica w sytuacji złego samopoczucia dziecka (wysoka temperatura).

17. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

18. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie.

19. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów).

20. Wydanie dziecka innym osobom dorosłym może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców z podaniem danych osobowych i numerem dowodu osobistego. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub dyrektorowi przedszkola.

21. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

22. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.

23. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

24. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

25. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

26. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia wicedyrektora zespołu. Wicedyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu policji w Zielonej Górze o braku możliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

27. W przypadku braku możliwości powiadomienia wicedyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

28. Rodzice, lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia, z podaniem godziny odebrania dziecka i przyczyny spóźnienia.

29. Trzykrotne nieodebranie dziecka z przedszkola będzie skutkować prośbą skierowaną do Sądu Rodzinnego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka.

30. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do stałej współpracy z przedszkolem poprzez:

 

 • Branie czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych.
 • Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych w przedszkolnym „Kąciku dla Rodziców’.
 • Dbanie o estetykę i czystość osobistą własnego dziecka.
 • Zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zabaw i zajęć według potrzeb przedszkola.
 • Aktywne włączanie się w społeczne inicjatywy organizowane w przedszkolu.

 

31. Pełny nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje dyrektor.

32. Wszelkich zmian w procedurze dokonuje dyrektor zespołu.

 

 

Regulamin organizacji pracy Przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi będą służyły dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu i społeczno – emocjonalnemu.

Przestrzegając regulamin obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa

 

Zielona Góra  2.01.2014

 

DYREKTOR

Copyright © 2024. RK Rights Reserved.