RODO - monitoring

Informacje dotyczące przetwarzania wizerunku w monitoringu wizyjnym

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Zespół Edukacyjny nr 2 w Zielonej Górze, reprezentowany przez Dyrektora

ul. Staffa 10, 65-436 Zielona Góra

numer telefonu: 68 4538883; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z kim mogą się Państwo skontaktować?

W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo skontaktować
z naszym Inspektorem Ochrony Danych: 

®   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

®   telefon: 880 100 339

®   pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Inspektor nie udziela jednak informacji dotyczących pozostałej działalności placówki.

W jakim celu chcemy przetwarzać Państwa wizerunek?

Wizerunek, czyli Państwa dane osobowe, zbierane są w systemie monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci/uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa wizerunek?

Przetwarzamy wizerunek, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym, związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez placówkę. Zadanie to wykonujemy na podstawie art. 108a
w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO*.

Jakie mają Państwo prawa?

 

Mają Państwo następujące prawa:

®   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

®   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

®   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

®   prawo do usunięcia danych osobowych;

®   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

®   prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

 

Wizerunek zarejestrowany przez system monitoringu może  zostać ujawniony:

®   firmie zarządzającej systemem monitoringu,

®   w niektórych przypadkach osobom, które wykażą potrzebę i interes w uzyskaniu dostępu do nagrań, np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu,

®   organom publicznym i służbom porządkowym, w związku z realizacją zadań tych podmiotów.

Jaki będzie czas przetwarzania wizerunku?

Nagrania obrazu zawierające wizerunek przechowujemy przez 5 dni, a następnie są one automatycznie usuwane. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony
o czas postępowania prowadzonego np. przez policję, sąd.

Czy muszą Państwo podać dane osobowe?

Rejestracja wizerunku w systemie monitoringu ma miejsce w sytuacji, gdy wchodzą Państwo na teren placówki. Oznacza to, że wejście w obszar objęty monitoringiem powoduje,
iż przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Czy jakieś decyzje zapadają automatycznie?

W trakcie przetwarzania wizerunku nie podejmujemy żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany i nie budujemy żadnych profili.

 

Czy dane będą przekazane poza Polskę?

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Copyright © 2024. RK Rights Reserved.