Informator

Miejskie Przedszkole nr 9 "Wesołe Nutki" jest częścią Zespołu Edukcyjnego nr 2 w Zielonej Górze. 

Zespół Edukacyjny nr 2 tworzą:

  • Szkoła Podstawowa nr 17        →      https://sp17.pl
  • Miejskie Przedszkole nr 9 "Wesołe Nutki"
  • Miejskie Przedszkole nr 30     →          https://mp30.pl/


Przedszkole "Wesołe Nutki" to miejsce stworzone dla małego człowieka, w którym czuje się on bezpiecznie, z radością poznaje świat i zawiera pierwsze przyjaźnie.

Nasza placówka jest kameralnym przedszkolem, w którym wszyscy się znają.
Mieści się w pięknym, zadrzewionym ogrodzie, z placem zabaw, dostosowanym dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Przedszkole istnieje od 1954 r. Zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części miasta, blisko dużych osiedli "Morelowa" i "Słowackiego", z dala od ruchliwych ulic.
Przed przedszkolem znajduje się nowo wybudowany parking.
Wolnostojący budynek przedszkolny jest kolorowy, parterowy z poddaszem użytkowym.
W przedszkolu znajdują się 4 sale zabaw dziecięcych, duży hol, który jest jednocześnie salą gimnastyczną i widowiskową, w zależności od potrzeb.
Przedszkole wyposażone jest również w szatnię, dwie umywalnie, kuchnię i pokoje dla administracji oraz gabinet do zabaw indywidualnych z dzieckiem.
Wyposażenie sal przedszkolnych jest zgodne z zasadami ergonomii, co pozwala dziecku czuć się i działać bezpiecznie. Interesujące dla dzieci są kąciki tematyczne, które pozwalają na swobodę w działaniu.

Informacja o zadaniach kształcących  na rok szkolny 2023/2024:

Zadania do realizacji wynikające z wniosków z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/20023 na rok szkolny 2023/24

Lp.

Zadania

Termin realizacji

1

Zabawy logopedyczne i nie tylko” -

  •  W codziennej pracy częściej stosować ćwiczenia orientacji przestrzennej
  • W dalszym ciągu stosować wspierające rozwój mowy ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne.
  • Zintensyfikować pracę nad analizą i syntezą słuchową  i  mową opowieściową.

Cały rok

3

“Poradzę sobie”- nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, zapoznanie z oferta na bieżący rok szkolny, zgłoszenie  zapotrzebowania na zajęcia z dziećmi lub spotkanie z rodzicami.  Objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną, wspieranie dzieci z trudnościami w codziennej pracy.

Cały rok

 

Zadania wynikające z wniosków z realizacji rocznego planu pracy wychowawczo –dydaktycznego

 w roku szkolnym 2022/2023 na rok 2023/24

 

WNIOSKI

termin realizacji

1.

“Gość w przedszkolu” -  realizacja programu wewnętrznego

cały rok

2.

“W domu i w przedszkolu” - spotkania  rodziców ze specjalistami ( logopeda, psycholog, pedagog specjalny), w celu ujednolicenia pracy z dzieckiem,stosowanie w codziennej pracy ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych, stała współpraca logopedy z rodzicami i nauczycielami

 cały rok

 3.

 “Zabawy z nazwami grup”- projekty edukacyjne w każdej z grup

 cały rok

4.

“Instrumenty muzyczne” -  “Wesołe bębenki” - Organizacja konkursu dla miejskich przedszkoli.

luty 2024

5.

 

Obchody jubileuszu ZE 2- całoroczne imprezy, organizacja gali.

cały rok,

maj 2024

 

Zadania wynikające z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa


Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

 

Zadania

 

1.

Wykorzystanie w pracy literatury pomocnej w kształtowaniu postaw: dobra, miłości, odwagi, szacunku

cały rok

2.

Udział w akcjach charytatywnych

cały rok

3.

Uwrażliwianie na potrzeby zwierząt: dbałość o istniejące schronienie dla owadów, jeży, ptaków, dokarmianie zwierząt zimą

cały rok

4.

Wykorzystanie w codziennej pracy kodeksów grupowych - dostosowanie do grupy wiekowej.

cały rok

5.

Wykorzystanie programu wewnętrznego “Świat wartości przedszkolaka”

cały rok

6.

“Mitologia dla dzieci” - słowiańska, rzymska, grecka - zajęcia otwarte dla wszystkich grup

cały rok

7.

Spotkania w bibliotece osiedlowej o tematyce mitologicznej

cały rok

8.

Koncerty muzyczne na żywo - “Lubuskie biuro koncertowe”

cały rok

 


Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

 

Zadania

Termin

1. 

Współpraca z psychologiem i logopedą

Cały rok

2. 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

Cały rok

3.

Dokonywanie obserwacji, wstępnych diagnoz, wyłonienie dzieci, którym potrzebna jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna.

 

4. 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej: kółek zainteresowań – muzyczne, plastyczne, dla dzieci zdolnych, organizacja zajęć  z logopedą i zajęć z psychologiem, Trening uważności - jako nowe zajęcia dodatkowe

Cały rok

5.

Stworzenia w salach” kącików emocji”

Cały rok

6. 

Spotkania specjalistów z rodzicami

Cały rok

7.

Udział w akcjach charytatywnych

Cały rok

8.

Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych

Cały rok

9.

Udział rodziców  warsztatach, wspólne przygotowanie prezentów.

Cały rok

10.

Konkursy rodzinne (trzy)

wg kalendarza imprez

 


Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

 

Zadania

Termin

1.

Spotkania rodziców ze specjalistami ( zebrania i indywidualne konsultacje)

Cały rok

2.

Kontakty indywidualne z rodzicami, bieżące przekazywanie informacji o postępach i trudnościach.

Cały rok

3.

Współpraca z instytucjami: MOPS, Sąd Rodzinny

Cały rok

4.

Współpraca z instytucjami : Policja, Państwowa Straż Pożarna., Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

Cały rok

5.

Dni otwarte i dni adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków

marzec 2024

czerwiec 2024

6.

Współpraca  z SP 17 - dni otwarte, lekcje dla sześciolatków.

wg planu

 


Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Zadania

Termin

1.

Szkolenie metodyczne zaplanowane dla zespołu nauczycieli MP 9 i MP 30

cały rok

2

Planowanie indywidualnych szkoleń według potrzeb nauczycieli

 

3.

Zakup potrzebnego sprzętu ( laptop i rzutnik ) do grupy najmłodszej

 

4.

Zajęcia Klubu Wiewiórka “Przedszkolak bezpieczny w sieci”.

 

 


Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

Zadania

Termin

 

Modyfikacja ankiety losów absolwentów  dla nauczycieli klas I- wypracowanie ankiety “modelu absolwenta”

 

1.

Udział w szkoleniach, webinarach odpowiadających rozpoznanym w grupie potrzebom

 

2.

Organizacja szkoleń  na terenie placówki.

 

3.

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szczególności zajęć rozwijających uzdolnienia

 

4.

Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji kadry do pracy z dziećmi w tym do pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy z rodzicami.

 

4.

Organizacja szkoleń WDN

 

Zadania wynikające z koncepcji pracy Zespołu Edukacyjnego nr 2 na rok szkolny 2021/2022

Priorytet I

Strefa wsparcia:

Lp.

Zadania

Termin realizacji

1.

Przygotowanie spotkań z rodzicami podnoszącego ich wiedzę i wiadomości z zakresu rozwoju psychomotorycznego

Początek roku szkolnego

2.

Organizacja zajęć dla dzieci mających trudności i dla dzieci zdolnych

Cały rok szkolny

3.

Tworzenie klimatu sprzyjającego dzieleniu się wiedza i doświadczeniem, obawami, wątpliwościami, trudnościami. Tworzenie warunków do rozwiązywania problemów.

Cały rok szkolny

4.

Diagnoza i objęcie opieką logopedyczną dzieci po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy.

Początek roku szkolnego

3.

Wsparcie dzieci z rodzin dotkniętych zaburzeniem społecznym

Cały rok szkolny

Priorytet II

Strefa rozwoju

Lp.

Zadania

Termin realizacji

1.

Zajęcia dla dzieci przejawiających uzdolnienia: organizacja kółek:, muzycznego i plastycznego.

Cały rok szkolny

2.

Udział dzieci w konkursach na różnym szczeblu

Cały rok szkolny

3.

Zajęcia dla dzieci mających trudności z koncentracją uwagi “Trening uważności”

Cały rok szkolny

3.

Wdrożenie programu autorskiego  “Kraina dzieci w Europie”

Cały rok szkolny

4.

Podejmowanie działań przez nauczycieli w kierunku doskonalenia swoich kompetencji

Cały rok szkolny

5.

Rozpowszechnienie sportu, który od najmłodszych lat kształtuje charakter i styl życia młodego człowieka i wpływa na właściwą postawę ciała

Cały rok szkolny

 Priorytet III
Strefa bezpieczeństwa

Lp.

Zadania

Termin realizacji

1.

Uczestnictwo w programach profilaktycznych, szkolenie nauczycieli, współpraca z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w zakresie bezpieczeństwa 

( straż pożarna, policja, inne)

Cały rok szkolny


2.

Pomoc psychologiczno – pedagoigiczna  dzieciom ze strony specjalistów pracujących w zespole oraz instytucji współpracujących

Cały rok szkolny

Priorytet IV

Strefa współpracy

Lp.

Zadania

Termin realizacji

1.

Realizacja cyklu spotkań aktywizujących rodziców „Akademia rodziców”

Cały rok szkolny

2.

Organizacja „Ligi przedszkolaka” we współpracy z MP30

II półrocze

3.

Rewia mody ekologicznej - zmienionej formie

II półrocze

4.

Wykorzystanie w pracy programów autorskich 

Cały rok szkolny

5.

Współorganizacja Festynu Rodzinnego ZE2

Maj / czerwiec 2023

6.

Organizacja spotkań ze specjalistami we współpracy z PPP

Według propozycji poradni

7.

Wykorzystanie w pracy programów autorskich

Cały rok szkolny

7.

Udział w szkolnych uroczystościach o charakterze patriotycznym

Listopad 2022

maj 2023

Priorytet V

Strefa nowoczesności

Lp.

Zadania

Termin realizacji

2.

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do pracy  w grupie I

Rok szkolny 2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024. RK Rights Reserved.