Koncepcja pracy przedszkola

Priorytety działalności na lata szkolne 2021-2026

PRIORYTET I

STREFA WSPARCIA

PRIORYTET II

STREFA ROZWOJU

PRIORYTET III

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

PRIORYTET IV

STREFA WSPÓŁPRACY

PRIORYTET V

STREFA NOWOCZESNOŚCI

 

Precyzyjne określenie terminu realizacji zadań przedstawionych

w koncep­cji, przypadających w okresie 5-letniej kadencji.

 

PRIORYTET I

STREFA WSPARCIA

 

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

1.

Ułatwienie powrotu uczniom do funkcjonowania w środowisku szkolnym, rówieśniczym i społecznym na poziomie z przed pandemii poprzez realizację programów wparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów

i nauczycieli:

-spotkania kadry pedagogicznej w kierunku ustalenia wspólnych działań w celu rozpoznania problemów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej w każdej grupie

i klasie,

-opracowanie cyklu działań integrujących z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez dzieci i rodziców,

z możliwością włączenia w te działania specjalistów pracujących w Zespole,

-modyfikacja programu wychowawczo – profilaktycznego pod kątem zintensyfikowania działań podejmowanych przez nauczycieli w kierunku odbudowania właściwych relacji społecznych,

-określenie zadań specjalistów zatrudnionych w Zespole dotyczących wsparcia nauczycieli, wychowawców,

-podjęcie stałej, głębszej współpracy z poradniami PP oraz ODN w opracowaniu szkoleń dla kadry pedagogicznej z uwzględnieniem potrzeb społeczności szkolnej po powrocie do nauki stacjonarnej,

-udział w programie poprawiającym  monitorującym stan kondycji fizycznej dzieci i młodzieży – walka ze skutkami pandemii koronawirusa („Aktywny powrót do szkoły po pandemii”).

rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Organizacja klas szkolnych z uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – podjęcie decyzji o liczebności klas, aranżacji przestrzeni edukacyjnej, itp.

od roku szkolnego 2021/2022

3.

Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

od roku szkolnego 2021/2022

4.

Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami, wspierających ich rozwój indywidualny (w MP 30 i SP 17).

od roku szkolnego 2021/2022

5.

Systematyczne doposażanie sal, z których korzystają dzieci (świetlicy, pomieszczeń do pracy indywidualnej ze specjalistami) w odpowiednie środki dydaktyczne - materiały oraz urządzenia (dedykowane dzieciom i szczególnych potrzebach edukacyjnych).

2022/2023 i kolejne lata

6.

Indywidualne konsultacje specjalistów (logopeda, pedagog, psycholog, socjoterapeuta) – z rodzicami.

okres kadencji

7.

Przygotowanie cyklu spotkań z rodzicami podnoszącego ich wiedzę i wiadomości z zakresu rozwoju psychomotorycznego u dzieci.

początek każdego roku szkolnego

8.

Dokształcanie kadry pedagogicznej pracującej z dziećmi                                                   z niepełnosprawnościami.

okres kadencji

9.

Diagnoza i objęcie opieką logopedyczną dzieci i młodzieży po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy.

początek każdego roku szkolnego

10.

Organizacja zajęć dla uczniów mających trudności w nauce oraz dla uczniów zdolnych: zajęcia lekcyjne (indywidualizacja nauczania, stosowanie aktywnych form i  metod pracy sprzyjających uczeniu się, ocenianie kształtujące), zajęcia pozalekcyjne (organizacja kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć wyrównawczych, zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych oraz m. in. zajęć organizowanych przez różne podmioty prowadzonych na terenie szkoły), zajęcia pozaszkolne (Centrum Nauki Keplera – projekt „Świat Nauki”, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Teatr Lubuski, Skansen w Ochli,

i inne.).

okres kadencji

11.

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów we współpracy z PPP.

od roku szkolnego 2021/2022

12.

Integracja dzieci i młodzieży z kolegami i koleżankami

z klasy (zajęcia włączające, udział w klasowych imprezach, wycieczkach, spotkaniach okolicznościowych, zajęcia ze specjalistami, mające na celu integrację zespołu klasowego.

od roku szkolnego 2021/2022

13.

Promowanie i rozwijanie umiejętności prospołecznych oraz wyeliminowanie wszelkich form przemocy i agresji.

od roku szkolnego 2021/2022

14.

Wsparcie dzieci z rodzin dotkniętych zubożeniem społecznym.

okres kadencji

15.

Wypracowanie działań edukacyjnych, wychowawczych    i opiekuńczych w Zespole Edukacyjnym nr 2.

rok szkolny 2021/2022

16.

Tworzenie klimatu sprzyjającego dzieleniu się wiedzą

i doświadczeniem, ale i obawami, wątpliwościami, trudnościami. Tworzenie warunków do rozwiązywania problemów.

rok szkolny 2022/2023

17.

Tworzenie przestrzeni do realizacji powyższych działań.

rok szkolny 2022/2023

18.

Wsparcie osobistych celów zawodowych nauczycieli        i pracowników administracji Zespołu Edukacyjnego nr 2.

od roku szkolnego 2021/2022

 

PRIORYTET II

STREFA ROZWOJU

 

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

1.

Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w celu rozwijania zainteresowań, m. in: rytmiczne, sportowe.

okres kadencji

2.

Diagnoza potrzeb i zainteresowań uczniów, aby stworzyć szeroki wybór kół zainteresowań.

pod koniec każdego roku szkolnego

3.

Systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów.

okres kadencji

4.

Liczny udział dzieci i młodzieży w konkursach na każdym szczeblu.

okres kadencji

5.

Tworzenie optymalnych warunków sprzyjających pracy  metodami aktywizującymi i rozwojowi Zespołu.

rok szkolny 2021/2022

6.

Promowanie uczniów wyróżniających się w nauce.

 

okres kadencji

7.

Rozpowszechnienie sportu, który od najmłodszych lat kształtuje charakter i styl życia młodego człowieka oraz wpływa na właściwą postawę ciała (szczególnie po okresie nauki zdalnej).

rok szkolny 2022/2023

8.

Wdrażanie programów autorskich.

rok szkolny 2022/2023

9.

Organizowanie półkolonii letnich, zimowych oraz obozów sportowo – tanecznych w celu rozwijania zainteresowań, wzbogacenia oferty na spędzanie wolnego czasu.

ferie zimowe, ferie letnie

10.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, unijnych i ich odpowiednie wykorzystanie.

okres kadencji

11.

Rozwój kontaktów i projektów ze szkołą partnerską.

okres kadencji

12.

Kontynuacja programu „Śladami absolwentów”: wizyty w miejscach pracy absolwentów szkoły, spotkania absolwentów z uczniami w szkole, udział w uroczystościach, imprezach, konkursach szkolnych.

okres kadencji

13.

Podejmowanie działań przez nauczycieli w kierunku doskonalenia swoich kompetencji.

rok szkolny 2022/2023

14.

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, doskonalenie warsztatu pracy oraz dzielenie się zdobytą wiedzą w ramach WDN.

od roku szkolnego 2021/2022

15.

Wymiana chodników przy boisku szkolnym oraz wokół przedszkoli.

rok szkolny 2022/2023

16.

Rozbudowa zaplecza kuchennego.

rok szkolny 2023/2024

17.

Sukcesywna wymiana stolarki drzwiowej, posadzek oraz prowadzenie niezbędnych remontów.

rok szkolny 2022/2023 i kolejne lata

18.

Pozyskiwanie środków na przebudowę ciągu komunikacyjnego w MP 30.

rok szkolny 2022/2023

19.

Modernizacja placów zabaw przy MP 9 i MP 30 oraz boiska do koszykówki z wymianą podłoża przy SP 17.

rok szkolny 2023/2024

 

PRIORYTET III

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

 

 

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

1.

Zapewnienie komfortu dzieciom i młodzieży oraz poczucie bezpieczeństwa w szkole, szczególnie po powrocie

z nauki zdalnej.

rok szkolny 2021/2022

i kolejne lata

2.

Podjęcie odpowiednich działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej niwelującej zachowania depresyjne i izolacyjne.

od roku szkolnego 2021/2022

3.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dzieciom i uczniom ze strony specjalistów pracujących w zespole oraz instytucji współpracujących.

okres kadencji

4.

Udział w programach promujących zdrowie i zdrowy tryb  życia.

okres kadencji

5.

Prowadzenie szeregu działań prowadzących do respektowania norm i zasad sprzyjających budowania szkoły wolnej od agresji i przemocy (udział w uroczystościach, projektach, apelach, konkursach, itp.).

okres kadencji

6.

Analiza i korekta procedur postępowania w różnorodnych sytuacjach szkolnych.

rok szkolny 2021/2022

7.

Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci

i młodzieży kładących nacisk na bezpieczeństwo.

rok szkolny 2021/2022 i kolejne lata

8.

Opracowywanie programu działań profilaktycznych         i prozdrowotnych w postaci ciągłego, spójnego procesu wychowawczego Zespołu  zgodnie z potrzebami uczniów.

początek roku szkolnego 2021/2022 i kolejne lata

9.

Prowadzenie profilaktycznych programów wychowawczych, szkolenie nauczycieli, współpraca z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi zakresie bezpieczeństwa (np. straż pożarna, policja, PPP, i inne.)

okres kadencji

10.

Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów jako formy zapobiegania agresji i przestępczości – koła, świetlice, zabawy i spotkania integracyjne, propagowanie działalności w harcerstwie, organizacjach młodzieżowych, integrowanie rodziców wokół tych działań, wykorzystanie boiska, terenów przy jednostkach, np. placów zabaw.

okres kadencji

11.

Organizowanie pomocy materialnej, dożywiania i zakupu podręczników w miarę możliwości szkoły oraz z wykorzystaniem programów zewnętrznych.

okres kadencji

12.

Realizacja termomodernizacji budynku szkolnego.

rok szkolny 2022/2021

13.

Przegląd aranżacji terenu wokół boiska szkolnego, placów zabaw i dokonanie zmian tak, aby był miejscem bezpiecznej zabawy dla uczniów.

rok szkolny 2021/2022

14.

Przeprowadzenie remontu kuchni włączając jej rozbudowę (szkoła).

rok szkolny 2021/2022

15.

Przemalowanie korytarzy w szkole.

rok szkolny 2021/2022

16.

Ocieplenie izolatorium znajdującym się w szkole. Pomieszczenie wykorzystywane również do zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

rok szkolny 2021/2022

17.

Systematyczna wymiana mebli przedszkolnych, szkolnych: stolików oraz krzeseł.

okres kadencji

18.

Wymiana lub odnowienie istniejących sprzętów i pomocy przedszkolnych i szkolnych, doposażanie sal, z których korzystają dzieci.

okres kadencji

19.

Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu.

okres kadencji

20.

Systematyczna wymiana oświetlenia na energooszczędne.

okres kadencji

21.

Wykorzystywanie narzędzi do monitorowanie bezpieczeństwa uczniów w sieci Internetowej.

okres kadencji

22.

Analiza i korekta procedur dotyczących postępowania w sytuacjach trudnych – agresji i przemocy fizycznej i psychicznej w sieci Internetowej.

rok szkolny 2021/2022

23.

Udział uczniów, rodziców/opiekunów, nauczycieli

w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach dotyczących cyberprzemocy.

okres kadencji

 

Zadania wynikające z koncepcji pracy Zespołu Edukacyjnego nr 2 na rok szkolny 2021/2022

Priorytet I

Strefa wsparcia

Lp.

Zadania

Termin realizacji

1.

Przygotowanie spotkań z rodzicami podnoszącego ich wiedzę i wiadomości z zakresu rozwoju psychomotorycznego

Początek roku szkolnego

2.

Promowanie i rozwijanie umiejętności prospołecznych oraz eliminowanie form przemocy i agresji.

Cały rok szkolny

3.

Organizacja zajęć we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną -np.; „Gotowi do startu”, „Kiedy pani złość przychodzi z wizytą”

Według oferty PPP

Priorytet II

Strefa rozwoju

Lp.

Zadania

Termin realizacji

1.

Zajęcia dla dzieci przejawiających uzdolnienia: organizacja kółek: teatralnego, muzycznego i plastycznego.

Cały rok szkolny

2.

Udział dzieci w konkursach na różnym szczeblu

Cały rok szkolny

3.

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, doskonalenie warsztatu pracy przez dzielenie się zdobyta wiedzą w ramach WDN

Cały rok szkolny

 Priorytet III
Strefa bezpieczeństwa

 

Lp.

Zadania

Termin realizacji

1.

Udział w programach promujących zdrowie i zdrowy tryb życia

Cały rok szkolny

2.

Pomoc psychologiczno – pedagoigiczna  dzieciom ze strony specjalistów pracujących w zespole oraz instytucji współpracujących

Cały rok szkolny

Priorytet IV

Strefa współpracy

Lp.

Zadania

Termin realizacji

1.

Realizacja cyklu spotkań aktywizujących rodziców „Akademia rodziców”

Cały rok szkolny

2.

Organizacja „Ligi przedszkolaka”

II półrocze

3.

Rewia mody ekologicznej

II półrocze

4.

Wykorzystanie w pracy programów autorskich

Cały rok szkolny

5.

Udział w szkolnych uroczystościach o charakterze patriotycznym

Listopad 2021 maj 2022

Priorytet V

Strefa nowoczesności

Lp.

Zadania

Termin realizacji

1.

Przebudowa strony internetowej MP 9

Wrzesień 2021

2.

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do pracy w każdej z grup

 Rok szkolny 2021/2022

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE W LATACH 2016 – 2021

 

 

I DIAGNOZA

Zespół Edukacyjny nr 2 powołany uchwałą Rady Miasta Zielona Góra
w dniu 4 marca 2003 roku powstał z 3 samodzielnie działających jednostek: szkoły podstawowej oraz dwóch przedszkoli położonych na osiedlu Morelowym. Po 13 latach funkcjonowania w pełni okrzepły struktury administracji i obsługi oraz zostały ukształtowane harmonijne zasady współpracy pomiędzy trzema podmiotami wchodzącymi w skład zespołu. Jednostka jednak jest tworem żywym ulegającym nieustannym przekształceniom i modyfikacjom związanym ze zmieniającą się rzeczywistością i wymaganiami, jakie stawiane są przez władze państwowe
i samorządowe.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji pracy ZE 2 na lata 20016-2021 są wymagania stawiane wobec edukacji w:

- Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015 poz. 1270)

- Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r.
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2015 poz. 1214),
a dodatkowo jeszcze:

- Raporty z potrójnej zewnętrznej ewaluacji całościowej, jaką przechodził Zespół Edukacyjny w 2014 roku;

- Raporty z ewaluacji wewnętrznych opracowane w 5 ostatnich latach;

- Dokumentacja z nadzoru, wnioski i rekomendacje;

- Wyniki ankiet oraz rozmów przeprowadzanych wśród rodziców na temat ich oczekiwań wobec oferty szkoły;

- Założenia Strategii Rozwoju Oświaty Miasta Zielona Góra na lata 2016-2020;

- Wyniki rozmów z nauczycielami szkoły i przedszkoli;

- Autorefleksja na temat dotychczasowej pracy na stanowisku dyrektora ZE2.

Wynika z nich, że w wymaganiach takich jak:

- partnerstwo z rodzicami w obszarze przepływu informacji,

- organizacja procesów,

- aktywizacja uczniów,

- promowanie wartości edukacji

są jeszcze spore przestrzenie do wypełnienia zadaniami mogącymi podnieść jakość pracy zarówno w szkole jak i przedszkolach. Z kolei w obszarach takich jak współpraca z instytucjami zewnętrznymi, mimo że wyniki ewaluacji zewnętrznej były zadawalające, to wobec wzrastających stale wymagań stawianych przed edukacją, nieustanne poszukiwanie partnerów mogących wspomóc zarówno procesy wychowawcze jak i dydaktyczne jest koniecznością. Ponieważ zadania z tym związane znajdują się również
w Strategii Rozwoju Oświaty, szukanie partnerów w realizacji poszczególnych priorytetów będzie jednym z kluczowych zadań w realizacji tej koncepcji.
Nie można również pozostać obojętnym wobec rosnących z każdym rokiem potrzeb na wyspecjalizowane wsparcie uczniów i wychowanków
o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Zespół Edukacyjny nr 2,
w którym działają oddziały integracyjne w szkole i przedszkolu musi być gotowy na różne wyzwania w tym zakresie i otwarty na modyfikacje metod pracy w zależności od potrzeb. W szkole mimo licznych inicjatyw i współpracy z podmiotami zewnętrznymi funkcjonuje grupa uczniów, którzy głównie
z przyczyn środowiskowych mają kłopoty z respektowaniem norm społecznych.

Szkoła stara się stale rozszerzać ofertę zajęć pozalekcyjnych nie tylko dla uczniów szczególnie uzdolnionych, ale przede wszystkim dla uczniów nieposiadających żadnej alternatywy na spędzanie czasu wolnego. Nie zawsze jednak wyzwalają one na twórcze podejście do nauki tak, by uczniowie
w kreatywny sposób mogli pogłębiać nie tylko wiedzę, ale również rozwijać talenty i zainteresowania. W ZE 2 brakuje skutecznego mechanizmu rozpoznawania talentów wychowanków i uczniów oraz należytej współpracy w tym zakresie z rodzicami.

 

 

 

II PRIORYTETY W PRACY ZE 2 NA LATA 2016-2021

 

 

 1. Wychowankowie i uczniowie przygotowując się do kolejnego etapu nauki w twórczy sposób realizują swoje zainteresowania i talenty.

 

 1. Zespół Edukacyjny nr 2 poprzez promocję wartość edukacji, kształtuje postawy aktywne wobec wyzwań edukacyjnych
  i wychowawczych.

 

 1. Szkoła i przedszkola kształtują postawy i uczą respektowania norm społecznych.

 

 

LEGENDA

wspólny cel działań w ZE2

- przedsięwzięcia na terenie przedszkoli

- przedsięwzięcia na terenie szkoły

 

III.  REALIZACJA ZADAŃ PRZEDSTAWIONYCH W KONCEPCJI

 

PRIORYTET I: Wychowankowie i uczniowie przygotowując się do kolejnego etapu nauki w twórczy sposób realizują swoje zainteresowania i talenty.

 

Cel 1.

Zmodyfikowanie systemu przygotowań wychowanków przedszkoli
i uczniów szkoły podstawowej tak, by realizowali zadania w twórczy sposób.

 

SZKOŁA

Aby osiągnąć ten cel planuję w latach 2016–2021 z jednej strony kontynuować te działania, które przynoszą pożądane efekty edukacyjno-wychowawcze, z drugiej zaś chcę wprowadzić zmiany wspierające działania
o charakterze twórczym i kreatywnym.

 • Wprowadzenie do procesu edukacji prac metodą projektu w działaniach w zakresie:
  -  edukacji regionalnej,

-  edukacji czytelniczej,

-  wolontariatu,

-  bezpieczeństwa i kształtowania postaw.

 • Wdrożenie realizacji konkursu szkolnego. „Najbardziej utalentowana klasa” promującego działania zespołowe i rozwijanie zainteresowań poprzez wzajemne inspirowanie się uczniów;
 • Wdrożenie realizacji konkurs „Uczeń roku” promujące talenty nie koniecznie związane z przedmiotami szkolnymi.

Termin realizacji zadania: 2016-2017

 

PRZEDSZKOLA

 • Opracowanie regulaminu i wdrożenie „Ligi przedszkolaka”
  to propozycja współzawodnictwa na kilku płaszczyznach między najstarszymi przedszkolakami z MP9, MP30 i oddziałem „0”w SP17. Sześciolatki będą dzieliły się swoimi talentami i popisywały sprawnością fizyczną. W realizacji zadań konkursowych dzieciom pomagać będą mentorzy w osobach uczniów ze starszych klas szkoły podstawowej. Zawody ligi będą rozgrywane kilka razy w roku na terenie poszczególnych budynków ZE2.

- rywalizacja sportowa SP17

- rywalizacja muzyczna MP 9

- rywalizacja plastyczna MP 30

Termin realizacji zadania: 2016-2017

 

 • Modyfikacja programu „Muzyka łagodzi obyczaje”, do którego zostaną włączone dzieci uczęszczające do szkoły muzycznej (MP9).

Termin realizacji zadania: 2016-2017

 

 • Budowa na terenie MP9 dydaktycznej ścieżki przyrodniczej z oznaczoną roślinnością oraz budowa ścieżki sensorycznej (projekt realizowany
  w partnerstwie z Nadleśnictwem Przytok).

Termin realizacji zadania: 2016-2017

 

 • Urządzenie w MP 30 stałej galerii sztuki prezentującej prace przedszkolaków i prace rodzinne.

Termin realizacji zadania: 2017-2018

 

Cel 2.

Zorganizowanie „AKADEMII RODZICÓW”

 

SZKOŁA

 • Realizacja zajęć pod hasłem: „Mamo Tato pokaż innym, co potrafisz” Celem tego działania jest aktywniejsze włączenie rodziców w pracę na poziomie szkoły. Rodzice od początku roku będą spotykać się cyklicznie prezentując swoje pasje, zainteresowania i wykonywane zawody.

- warsztaty oparte o prezentację zawodów,

- warsztaty oparte o prezentację zainteresowań,

-współprowadzenie lekcji tematycznych, na których będzie wykorzystywana wiedza rodziców,

- wizyty uczniów w miejscach pracy rodziców.

Termin realizacji zadania: 2016-2021

 

PRZEDSZKOLA

 

• Cykl zajęć aktywizujących rodziców „AKADEMIA RODZICÓW” pod hasłem: „Zgadnij, kim jest moja mama, mój tata”. Ze względu na duży udział w procesie kształtowania dzieci babć i dziadków, formuła akademii będzie rozszerzona o ich udział. Będzie to częściowa kontynuacja programu „Gość
w przedszkolu”

- spotkania z rodzicami,

- wizyty w miejscach pracy rodziców.

Termin realizacji zadania: 2016-2017 z możliwością kontynuacji
w przyszłych latach.

 

 

Cel 3.

Doskonalenie umiejętności rodziców ukierunkowanych na rozwój zainteresowań dzieci.

 

SZKOŁA

 • Przygotowanie spotkań dla rodziców uczniów mających trudności
  w nauce pod kątem szukania dla dzieci form aktywności pozaprzedmiotowej, gdzie będą mogły wykazać się umiejętnościami budującymi poczucie własnej wartości.
 • Organizacja spotkań we współpracy z PPP w Zielonej Górze dotyczących:

- nadaktywności rodzicielskiej w kwestii organizacji czasu wolnego dzieci,

- rozwijania potencjału i zainteresowań dzieci,

- umiejętności rozpoznawania predyspozycji i talentów dzieci.

Termin realizacji zadania: 2016-2021

 

PRZEDSZKOLA

 • Organizacja warsztatów dla rodziców i dziadków ukierunkowanych na rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań wychowanków.

Termin realizacji zadania: 2017-2018

 

 

PRIORYTET II: Zespół Edukacyjny nr 2 poprzez promocję wartości edukacji, kształtuje postawy aktywne wobec wyzwań edukacyjnych i wychowawczych.

 

Cel 1.

Promowanie działań w obszarze kultury.

 

SZKOŁA

 • Realizacja trzyletniego projektu „Kultura Tędy” w umowie partnerskiej z RCAK w ramach ogólnopolskiego programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo młoda kultura”. Projekt realizowany w na terenie woj. lubuskiego zakłada kształcenie nauczycieli, jako animatorów kultury
  w środowisku lokalnym. Zespół Edukacyjny został wybrany jako jedyny partner wśród jednostek oświatowych (Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. ODN, UZ, WOM). Projekt zakłada finansowanie w 100% najlepszych projektów z dziedziny kultury.

 

Termin realizacji zadania: 2016-2018

 

 

PRZEDSZKOLA

 • Rozszerzenie formuły konkursu „Rewia mody ekologicznej” organizowanego w MP9 o konkurencje związane z wiedzą
  i umiejętnościami w obszarze ekologii.

Termin realizacji zadania: 2017

 

Cel 2.

Wspieranie działań ZE2 poprzez włączenie jako sojuszników absolwentów szkoły i przedszkoli do promocji wartości edukacji.

 

SZKOŁA
Opracowanie i wdrożenie programu „Śladami absolwentów”:

 • Wizyty w miejscach pracy absolwentów szkoły (Gazeta Lubuska, Radio Zachód, Szpital Wojewódzki, Urząd Miasta itp.) Pokazywanie absolwentów z perspektywy ich miejsca pracy;
 • Cykl wywiadów w szkolnej gazetce „Tu wszystko się zaczęło”;
 • Systematyczne wizyty w szkole absolwentów i spotkania z kl. 6;
 • Organizowanie debat samorządu uczniowskiego z udziałem absolwentów np. cykl „Gdybym był dyrektorem…”;
 • Przeprowadzenie badań losów absolwentów;
 • Budowa elektronicznej bazy wiedzy o absolwentach;
 • Zapraszanie absolwentów do jury w konkursach na terenie szkoły;
 • Opracowanie regulaminu i przyznawanie przez uczniów i nauczycieli zasłużonym absolwentom szkoły odznaki „Ambasador szkoły”.

Termin realizacji zadania: 2016-2021

 

PRZEDSZKOLA

Organizacja w przedszkolach zajęć z udziałem uczniów SP 17, którzy byli absolwentami przedszkoli. Na spotkaniach uczniowie zaprezentują rozwinięte w szkole talenty i umiejętności.

Termin realizacji zadania: 2016-2021

 

Cel 3.

Przebudowa stron internetowych szkoły i przedszkoli.

 

SZKOŁA

 • Wzbogacenie strony internetowej szkoły o informacje:

- pokazujące szkolną codzienność czyli to, co dzieje się na lekcjach, (stosowane rozwiązania metodyczne, programowe, innowacje i projekty);

- związane ze sprawnością i profesjonalizmem podejmowanych przez nią działań (celowość i skuteczność);

- promujące wiedzę z różnych dyscyplin naukowych w celu zachęcania do jej zgłębiania, budzenie fascynacji poznawczych, aspiracji do uczenia się, samorozwoju;

- o kursach, szkoleniach organizowanych przez różne instytucje;

- o nagrodach i wyróżnieniach przyznawanych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

 • Utworzenie na facebooku profilu szkoły.

Termin realizacji zadania: 2017-2019

 

PRZEDSZKOLA

 • MP 30 - Przebudowa strony i nadania jej charakteru przyjaznego rodzicom. Wprowadzenie informacji na temat sukcesów dzieci, losów absolwentów, przyjaciół przedszkola oraz roli rodziców w działaniach placówki.
 • MP 9 - Wprowadzenie informacji na temat sukcesów dzieci i losów absolwentów i przyjaciół przedszkola oraz roli rodziców w działaniach placówki.

Termin realizacji zadania: 2017-2019

 

Cel 4.

Promowanie wartości uczenia się przez całe życie w środowisku lokalnym.

 

SZKOŁA

 • Zorganizowanie debaty z udziałem uczniów i rodziców „Dlaczego warto się uczyć”, podczas której w sposób otwarty przedstawiciele samorządu wspólnie z rodzicami i nauczycielami będą dyskutować nad potrzebą uczenia się przez całe życie oraz możliwością uczynienia ze szkoły jeszcze bardziej przyjaznego miejsca do nauki.

Termin realizacji zadania: 2018-2019

 

 • Realizacja projektu adresowanego do starszego pokolenia (mieszkańców osiedla oraz dziadków) z celu nabywania kompetencji informatycznych.

- podstawy obsługi komputera

- korzystania z e-booków

Termin realizacji zadania: 2019-2020

 

 • Zorganizowanie szkoleń członków rady pedagogicznej na temat:

- Jak skutecznie zachęcać i wspierać społeczność lokalną w procesie aktywnego uczenia się;

- Nauczyciel jako mentor uczenia się.

Termin realizacji zadania: 2018-2019

 

 • Zorganizowanie spotkania partnerów instytucjonalnych szkoły,
  na którym zostanie zaprezentowany wachlarz realizowanej współpracy
  z naciskiem, w jaki sposób wzbogaca ona ofertę edukacyjną szkoły. Spotkanie będzie okazją do promocji wartości edukacji i szansą na poszukiwanie nowych przestrzeni współpracy.

Termin realizacji zadania: 2020-2021

 

PRZEDSZKOLA

Zorganizowanie cyklu pogadanek z dziećmi pod wspólnym tytułem „A jak będę duży..”, podczas których promowane będzie idea uczenie się przez całe życie.

 

Cel 5.

Włączenie rodziców do promowania wartości uczenia się.

 

SZKOŁA

Powołanie zespołu składającego się z nauczycieli, rodziców i uczniów, który zaplanuje pracę nad przygotowaniem różnorodnych form promowania edukacji oraz prezentowania szkoły w środowisku.

Termin realizacji zadania: 2019-2021

 

PRIORYTET III. Szkoła i przedszkola kształtują postawy i uczą respektowania norm społecznych.

 

Cel 1.

Kształcenie postawy patriotycznej wśród wychowanków i uczniów.

 

SZKOŁA

 • Organizacja obchodów 75 rocznicy tragicznej śmierci
  gen. Wł. Sikorskiego patrona szkoły.

Termin realizacji rok szkolny 2017-2018

 

 • Łączenie imprez patriotycznych z aktywnością fizyczną, organizacja cyklicznej imprezy przełajowej „Bieg generała”.

Termin realizacji zadania: 2016-2017

 

 • Rozwinięcie corocznego konkursu pieśni patriotycznych o mini koncert zaproszonych gości.

Termin realizacji zadania: 2017-2018

 

 • Realizacja projektu szkolnego „Poznaj swoje...”,

- miasto,

- region,

- kraj,

który ma za zadanie stopniowe wprowadzanie w kręgi środowiskowe
i pokazywaniu postaw patriotycznych na różnych płaszczyznach.

Termin realizacji zadania: 2018-2019

 

PRZEDSZKOLE

 • Częstszy udział wychowanków przedszkoli w uroczystościach szkolnych na placu apelowym.
 • Organizacja warsztatów artystycznych „Polska w oczach dziecka” inspirowanych muzyką F.Chopina dla wychowanków zakończonych wystawą i wernisażem.

Termin realizacji zadania: 2016-2017

 

 • Organizacja w listopadzie tygodnia polskiego, w ramach którego odbywać się będą quizy w konwencji „Kocham Cię Polsko”.

Termin realizacji zadania: 2018-2020

 

 • Organizacja jubileuszowego X Międzyprzedszkolnego Przeglądu Recytatorskiego „Bajkowy świat J.Tuwima” pod hasłem „Wędrówki po Polsce”.

Termin realizacji 2017

 

Cel 2.

Wspieranie uczniów i  wychowanków nieradzących sobie z emocjami
i mających niską samoocenę.

 

SZKOŁA

 • Organizacja warsztatów w trudnych zespołach klasowych we współpracy z Dziennym Ośrodkiem Młodzieżowym, podczas których uczniowie będą się uczyć jak sobie radzić z emocjami oraz jak rozwiązywać konflikty w grupie rówieśniczej.

Termin realizacji zadania: 2016-2017

 

 • Przystosowanie pomieszczeń po mieszkaniach służbowych na potrzeby dzieci dysfunkcyjnych.

Termin realizacji zadania: 2017-2018

 

 • Realizacja zajęć arteterapii i muzykoterapii w projekcie partnerskim ze stow. „Duży Niebieski Dom” – zajęcia dedykowane uczniom z edukacji wczesnoszkolnej mających kłopoty w funkcjonowaniu w przestrzeni kultury.

Termin realizacji zadania:  2016-20

 

PRZEDSZKOLE

 • Wyposażenie grupy integracyjnej w środki dydaktyczne wspierające dzieci z dysfunkcjami w celu lepszej stymulacji ich rozwoju.
 • Opracowanie programu „Między porażką a sukcesem”, który będzie uczył dzieci umiejętności współzawodnictwa i rywalizacji opartej
  na zasadach fair play oraz radzenia sobie z porażkami.
 • Organizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci o obniżonej motywacji
  do pracy.

Termin realizacji zadania: 2016-2021

 

Cel 3.

Ochrona w sposób systemowy dzieci przed przemocą.

 

SZKOŁA

 • Realizacja projektu „Chronimy Dzieci” fundacji „Dzieci Niczyje”. Szkoła usystematyzuje podejmowane działania poprzez wdrożenie
  w placówce standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w Polityce Ochrony Dzieci i uzyska certyfikat MEN.

Termin realizacji zadania: rok szkolny 2016/17, odnawianie certyfikatu
w kolejnych latach
.

 

Cel 4.
Wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

SZKOŁA

•  Rozwinięcie współpracy z „Akademią Przyszłości” i objęcie opieką tutorów większej liczby dzieci w celu opieki nad uczniami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji zadania: 2016-2021

 

PRZEDSZKOLE

 • Realizacja projektu systemowego zapewniającego wsparcie dzieci
  z oddziału integracyjnego w MP30 w ramach środków z EFS.

Projekt zakłada:

- Wsparcie kadry pedagogicznej poprzez zatrudnienie nauczycieli specjalistów;

- Organizację zajęć dla dzieci dysfunkcyjnych wspierających ich rozwój indywidualny;

- Zakup pomocy dydaktycznych oraz urządzeń dedykowanych dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Termin realizacji zadania: 2016-2019

 

 

Uwagi końcowe:

Większość działań zaproponowanych w koncepcji pracy zakłada nawiązanie nowych form współpracy i partnerstwa z takimi instytucjami jak: Regionalne Centrum Animacji Kultury, Uniwersytet Zielonogórski, Nadleśnictwo Przytok, Stowarzyszenie „Duży Niebieski Dom” oraz podtrzymania współpracy takich instytucji jak: KS „Gwardia”,  MCKiE „Dom Harcerza”, Dom Pomocy Społecznej, Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie „Dalej Razem”, ZHR.

Copyright © 2024. RK Rights Reserved.